Polityka Prywatności

O przetwarzaniu danych osobowych przez Malborskie Światłowody Sp. z o.o.

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Jako Malborskie Światłowody Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i odpowiadamy za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

RODO jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. W celu zapewnienia Państwa o bezpieczeństwie powierzonych nam danych osobowych, poniżej przedstawimy zbiór informacji w jakim celu, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz u jakie Państwu w z wiązku tym przysługują uprawnienia.

 

 

 1.   W jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnia poprawnej jakości usługi (np. poprzez usuwanie awarii i monitoring poprawności działania usług) - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamację w terminie i formie przewidzianej przepisami;
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego;
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedstawią się roszczenia wynikające z umowy;
 • weryfikacja wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonywania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy)
 • wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m. in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy;

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawiania faktur;
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe;
 • przez czas, w którym możemy podnieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.
 1. Jakie dane należy nam podać w celu zawarcia umowy?

Podanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazują jednak, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali operatorowi imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Zatem do zawarcia umowy niezbędne jest podania przez Państwa ww. danych osobowych, gdyż bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy wykonywać usługi telekomunikacyjnych objętych umową (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy).

Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usługi, urządzeń (jak np. dekoder) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane?
 1.  Podmiotem przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 • naszym agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi: rachunkowe, podatkowe, pomoc prawną;

 

 1. Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
 • naszym agentom i podmiotom współpracującym przy Państwa obsłudze - w celu rozliczania należnych im wynagrodzeń;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
 • przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;
 • podmiotem współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, jakim staną się administratorem danych;
 • w przypadku zgody na umieszczenie Państwa danych w spisie abonentów – innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym mającym siedzibę w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby umieścili dane w spisie abonentów i korzystali z nich w  usłudze informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonywali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów.

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (w tym o numerze telefonu lub o zakończeniu sieci, z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

 1. Dane transmisyjne, o lokalizacji i dostęp do danych z dekoderów

 W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).

Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 1. Wykonywania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczenia opłat za świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji;
 2. Zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;
 3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;
 4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 5. Przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez czas 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby).

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszym usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo:

 • z połączeń głosowych, w tym o liczbie połączeń, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączenia i o numerach, z którym się Państwo komunikowali,
 • z dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywności na tych stronach.

Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

 1. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

Dane z dekoderów dotyczące działalności naszego dekodera i jego funkcjonalności czy też tego, jakie treści Państwo na nim oglądali (i w jakiej jakości), pozyskujemy, żeby sprawdzić sprawność techniczną jakości naszych usług i móc rozpatrywać reklamację. Dane te po ich pełnej animizacji możemy wykorzystywać do analizy dotyczących działalności naszej sieci i atrakcyjności naszej oferty.

Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej animizacji (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analizy dotychczasowych efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem czy badań dotyczących przemieszczania się grup ludności między określonymi punktami sieci.

 1. Spisy abonentów i informacja o numerach telefonicznych

Jeśli udzielą Państwo na to zgody, Państwa dane zostaną umieszczone w spisie abonentów, a informacja o przydzielonych Państwu numerach telefonów będzie udostępniona w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych. Celem spisu abonentów i informacji o numerach telefonicznych jest umożliwienie sprawnego wyszukiwania numerów telefonów zarówno naszych abonentów, jak
i abonentów innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy w tym celu udostępniali nam ich dane.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • Sprostowanie (poprawienie) danych,
 • Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • Ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosowanie do złożonego wniosku)
 • Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)
 • Przeniesienie danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym w  art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w Biurze Obsługi Klienta Malborskie Światłowody Sp. z o.o.

 1. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 • Ważne prawne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
 • Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Malborskie Światłowody Sp. z o.o.
Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 12121
NIP 5792262935
KRS 0000690758
Regon 36804733800000

82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 4/1

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Malborskie Światłowody Sp. z o.o.
rodo@malborskieswiatlowody.pl